Regulamin VIP Partner

 1. Strona główna
 2. »
 3. Regulamin programu „VIP PARTNER RAMPA”

Regulamin programu „VIP PARTNER RAMPA”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady działania i warunki uczestnictwa, na podstawie których funkcjonuje program lojalnościowy pod nazwą „VIP PARTNER RAMPA”.
 2. W niniejszym Regulaminie „Program” oznacza program lojalnościowy działający pod nazwą „VIP PARTNER RAMPA” polegający na przyznaniu osobie fizycznej nabywającej towary lub usługi oferowane w Punktach Sprzedaży Organizatora punktów wymienianych na nagrody.
 3. Organizatorem Programu jest: Centrum Usługowo-Handlowe Budownictwa RAMPA Sp. z o.o., z siedzibą w 41-407 Imielin, ul. Gen. Józefa Hallera 64, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157971, NIP: 6462447017; adres poczty elektronicznej: www.rampa-imielin.pl (dalej: „Organizator”).
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
 5. W ramach Programu przyznawane są uczestnikom Punkty (dalej: „VIP PUNKTY”) za nabycie towarów lub usług, oferowanych w punktach sprzedaży Organizatora. Punkty sprzedaży Organizatora biorące udział w Programie są oznaczone w widoczny sposób logotypem Organizatora („RAMPA-Imielin”).
 6. Organizator posiada dwa punkty sprzedaży (zwane dalej: „Punktami Sprzedaży” lub „Placówkami Organizatora”):
  – CUHB RAMPA, Imielin ul. Gen Józefa Hallera 64
  – Centrum Ogrodnicze, Imielin ul. Imielińska 171a
 7. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikiem Programu (dalej „Uczestnik”) jest osoba fizyczna, która bierze udział w Programie „VIP PARTNER RAMPA” poprzez nabywanie w Punktach Sprzedaży towarów lub usług oferowanych przez Organizatora.
 2. Uczestnikiem Programu może być:
  a) osoba fizyczna posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 13 rok życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
  b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzona wpisem do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie w sposób czytelny, kompletny i zgodny z prawdą formularza rejestracyjnego.
 4. Rejestracja uczestnictwa w Programie może być dokonana:
  a. przez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego Programu, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.rampa-imielin.pl
  b. przez wypełnienie papierowego formularza rejestracyjnego Programu, dostępnego w Placówkach Organizatora i przekazanie go upoważnionemu pracownikowi Organizatora.
 5. W przypadku rejestracji za pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego Uczestnik otrzymuje kartę Programu (dalej: „Karta Programu”) przesyłką pocztową lub kurierską na koszt Organizatora. W przypadku rejestracji za pomocą formularza papierowego w Placówce Organizatora Uczestnik otrzymuje Kartę Programu bezpośrednio po przekazaniu wypełnionego formularza pracownikowi Placówki Organizatora.
 6. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od przekazania Organizatorowi formularza rejestracyjnego w Placówce Organizatora, Organizator tworzy indywidualne konto Uczestnika, na którym będą rejestrowane Punkty (zwane dalej: „Konto Uczestnika”). Podany termin dotyczy również rejestracji za pomocą formularza elektronicznego.
 7. Formularz rejestracyjny wymaga podania danych osobowych Uczestnika, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Programu. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Programu. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie.
 8. Na formularzu rejestracyjnym Uczestnik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych innych niż realizacja programu. Wyrażenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne i nie jest warunkiem uczestnictwa w Programie.
 9. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Organizator: Centrum Usługowo-Handlowe Budownictwa RAMPA Sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie (41-407) przy ul. Józefa Hallera 64. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy mogą poprawiać lub aktualizować podane dane osobowe w każdym czasie. Organizator informuje, że niedokonanie aktualizacji danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych lub nieścisłych może uniemożliwiać odszukanie Uczestnika i kontakt z nim, w tym wydanie nagród, mimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.
 10. Składając formularz rejestracyjny, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się on z Regulaminem Programu oraz zgadza się na jego postanowienia.

§ 3. Karta Programu

 1. Karta Programu jest powiązana z Kontem Uczestnika i umożliwia przyznawanie Uczestnikowi PUNKTÓW na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Karta Programu nie jest kartą płatniczą ani innym instrumentem płatniczym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 3. Z zastrzeżeniem § 3 ust 4 poniżej Karta Programu wydawana jest nieodpłatnie i jest własnością Organizatora.
 4. Uczestnik może posługiwać się Kartą Programu.
 5. Uczestnik może zamówić dodatkową plastikową Kartę Programu lub duplikat wydanej plastikowej Karty Programu po zalogowaniu się na swoje konto na stronie internetowej Programu tj. www.rampa-imielin.pl (zwana dalej „stroną internetową Programu”). Za wydanie dodatkowej plastikowej Karty Programu lub duplikatu plastikowej Karty Programu pobierane są VIP PUNKTY. Informacja o liczbie VIP PUNKTÓW pobieranych przy zamówieniu dodatkowej Karty Programu lub duplikatu Karty Programu dostępna jest na stronie internetowej Programu.
 6. Każda Karta Programu posiada numer oraz kod kreskowy (EAN) lub kod QR przypisane do Konta Uczestnika, którego odczytanie przez system kasowy lub inne odpowiednie urządzenie przy kasie Punktu Sprzedaży powoduje przypisanie transakcji do Uczestnika i naliczenie odpowiedniej ilości VIP PUNKTÓW na Koncie Uczestnika.
 7. Karta Programu może być wykorzystywana jedynie przez Uczestnika, do którego została przypisana.
 8. Każdy Uczestnik ma prawo do posiadania tylko jednej Karty „VIP”.

§ 4. Zasady przyznawania Punktów VIP PUNKTY

 1. VIP PUNKTY przyznawane są Uczestnikowi za zakup towarów lub usług oferowanych w Placówkach Organizatora.
 2. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 11 poniżej VIP PUNKTY przyznawane są dla karty typu „VIP”, w ten sposób, że za każde wydane 100 zł wartości jednorazowego zakupu, dokumentowanego jednym rachunkiem lub fakturą VAT, w Placówce Organizatora przyznawany jest Uczestnikowi 1 VIP PUNKT.
 3. Warunkiem przyznania VIP PUNKTÓW jest okazanie przez Uczestnika Karty Programu w kasie Punktu Organizatora. Kasjer skanuje kod widoczny na Karcie Programu w celu naliczenia VIP PUNKTÓW.
 4. VIP PUNKTY za jedną transakcję w Punkcie Organizatora mogą być przyznane tylko jednokrotnie.
 5. Zarejestrowanie VIP PUNKTÓW na Koncie Uczestnika następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty dokonania transakcji w Punkcie Organizatora.
 6. Uczestnik może w każdym czasie sprawdzić saldo VIP PUNKTÓW , zgromadzonych na swoim Koncie Uczestnika. W tym celu należy skorzystać z odpowiedniej funkcjonalności dostępnej na stronie internetowej Programu; www.rampa-imielin.pl
 7. W przypadku zwrotu lub rezygnacji z nabycia towaru lub usługi VIP PUNKTY przyznane za tą transakcję podlegają usunięciu z Konta Uczestnika.
 8. Punkty naliczane są tylko w przypadku terminowej zapłaty za zakupione towaru i usługi. W przypadku opóźnienia w płatności wynoszącego powyżej 6 dni, Organizator nie zarejestruje za tę transakcję punktów na Koncie Uczestnika.
 9. Z zastrzeżeniem postanowień § 7, VIP PUNKTY zachowują ważność przez okres 2 lat od dnia ich zarejestrowania na Koncie Uczestnika. Po upływie tego okresu VIP PUNKTY wygasają i nie mogą być wymienione na nagrody.
 10. VIP PUNKTY nie podlegają wymianie na środki pieniężne i nie mogą być przenoszone pomiędzy poszczególnymi Kontami Uczestników.
 11. VIP PUNKTY nie są przyznawane za nabycie wyrobów tytoniowych, artykułów spożywczych, napojów alkoholowych oraz doładowań i zestawów startowych dla usług przedpłaconych telefonii komórkowej.
 12. W związku z Programem mogą być organizowane dodatkowe promocje, konkursy lub inne akcje promocyjne skierowane do Uczestników (akcje towarzyszące). Zasady takich akcji towarzyszących będą określone odrębnie, a uczestnictwo w nich będzie całkowicie dobrowolne. Informacje w tym zakresie dostępne będą na stronie internetowej Programu.

§ 5. Wymiana Punktów VIP PUNKTY na nagrody

 1. Uczestnik może wymienić VIP PUNKTY zarejestrowane na indywidualnym Koncie Uczestnika na nagrody przewidziane przez Organizatora.
 2. Uczestnik ma prawo weryfikacji liczby zgromadzonych na jego Koncie i pozostałych do wykorzystania punktów za pośrednictwem Punktu Sprzedaży Organizatora, a także w sposób telefoniczny i za pomocą wiadomości e-mail.
 3. Wymiana punktów na nagrody możliwa jest po osiągnięciu odpowiedniej liczby punktów, przewidzianych dla danej nagrody poprzez zamawianie towarów lub usług aktualnie oferowanych przez Organizatora na stronie internetowej Programu oraz Katalogu Nagród Organizatora. Katalog Nagród Organizatora jest dostępny na stornie Programu: www.rampa-imielin.pl
 4. Każda nagroda posiada swoją wartość wyrażoną w VIP PUNKTACH, wskazaną w Katalogu Nagród i na stronie internetowej. W celu zamówienia wybranej nagrody niezbędne jest wykorzystanie przez Uczestnika wymaganej liczby VIP PUNKTÓW.
 5. Zamówienia nagród Uczestnik może dokonać za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie internetowej Programu, a także w siedzibie Organizatora oraz u wyznaczonych pracowników Organizatora w Placówkach Organizatora.
 6. Dostarczenie nagrody przez Organizatora skutkuje usunięciem z Konta Uczestnika odpowiedniej liczby VIP PUNKTÓW, odpowiadającej liczbie punktów przewidzianych dla wybranej przez Uczestnika nagrody.
 7. Najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania przez Organizatora zamówienia nagrody nagroda jest dostarczana na koszt Organizatora do siedziby Organizatora tj. Imielin ul. J. Hallera 64,
 8. Organizator może wymagać potwierdzenia odbioru nagrody przez Uczestnika (pokwitowania), Organizator informuje, że odbiera pokwitowanie w przypadku nagród o większej wartości. Przed wydaniem nagrody personel Organizatora może również zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika.

§ 6. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje mogą być składane pisemnie:
  a) w siedzibie Organizatora: Centrum Usługowo-Handlowe Budownictwa RAMPA Sp. z o.o., z siedzibą, w 41-407 Imielin, ul. Józefa Hallera 64,
  b) przesyłką poleconą na adres Organizatora: Centrum Usługowo-Handlowe Budownictwa RAMPA Sp. z o.o., z siedzibą, w 41-407 Imielin, ul. Józefa Hallera 64,
  c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@rampa-imielin.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamacje (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) oraz wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w zależności od sposobu złożenia reklamacji: pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Odpowiedź wysyłana jest niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

§ 7. Zakończenie Programu i rezygnacja z uczestnictwa w Programie

 1. Program trwa od 01.03.2019 r. do odwołania, z zastrzeżeniem § 7 ust. 8.
 2. Odwołanie Programu stanowi odwołanie przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 § 2 Kodeksu cywilnego.
 3. O odwołaniu Programu Organizator ogłasza na stronie internetowej Programu z co najmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Ponadto w tym samym terminie Organizator informuje każdego z Uczestników o odwołaniu Programu za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w związku z uczestnictwem w Programie.
 4. Program ulega zakończeniu w terminie określonym przez Organizatora, jednak nie wcześniej niż z upływem 2 miesięcy od daty powiadomienia Uczestników o odwołaniu Programu w wiadomości e-mail oraz w ogłoszeniu o zakończeniu Programu, zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 2.
 5. VIP PUNKTY mogą być wymieniane na nagrody na zasadach określonych w Regulaminie w czasie trwania Programu i w terminie do 30 dni od daty jego zakończenia. O terminie, w jakim Uczestnik może wykorzystać zgromadzone VIP PUNKTY, Organizator informuje w wiadomości e-mail oraz w ogłoszeniu o zakończeniu Programu, zgodnie z § 7 ust. 3.
 6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie bez podania przyczyny. W tym celu Uczestnik powinien złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji (na adres Organizatora: Centrum Usługowo-Handlowe Budownictwa RAMPA Sp. z o.o., 41-407 Imielin, ul. Józefa Hallera 64, lub wysłać wiadomość e-mail zawierającą oświadczenie o rezygnacji na adres: sekretariat@rampa-imielin.pl. Rezygnując z udziału w Programie Uczestnik może zażądać niezwłocznego usunięcia jego Konta Uczestnika i wszystkich danych związanych z jego uczestnictwem w Programie. W razie braku żądania niezwłocznego usunięcia Konta, Organizator pozostawi Konto Uczestnika przez okres 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie wyłącznie w celu umożliwienia Uczestnikowi wyboru nagrody, jeżeli zgromadził odpowiednią liczbę punktów uprawniającą do jej wyboru.
 7. VIP PUNKTY zgromadzone przez Uczestnika, o którym mowa w § 7 ust. 6, mogą być przez niego wymieniane na nagrody w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Programie, chyba że Uczestnik zażąda niezwłocznego usunięcia jego Konta Uczestnika i wszystkich danych związanych z jego uczestnictwem w Programie.
 8. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu wyłącznie z ważnej przyczyny. Ważną przyczynę uzasadniającą wykluczenie Uczestnika z Programu jest udokumentowane dopuszczenie się przez Uczestnika nadużyć prowadzących do nienależnego otrzymywania punktów lub nagród w Programie.
 9. W przypadku wykluczenia uczestnika, zgromadzone przez niego punkty zostaną anulowane.
 10. Funkcjonalności Programu, związane z Aplikacją, dostępne są od daty udostępnienia przez Organizatora Aplikacji w serwisie udostępniającym aplikacje dla danego typu urządzenia mobilnego (smartfonu, tabletu), którym posługuje się Uczestnik. Organizator dokłada starań w celu udostępnienia Aplikacji dla jak największej liczby urządzeń mobilnych i jednocześnie informuje, że zainstalowanie i korzystanie z Aplikacji nie jest niezbędne dla pełnego uczestnictwa w Programie, w tym odbioru nagród.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Formularz rejestracyjny wymaga podania danych osobowych Uczestnika, w celu prawidłowego przeprowadzenia Programu, wydania nagród, realizacji reklamacji oraz dochodzenia wzajemnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Programu (art. 6 lit. a) RODO). Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celu uczestniczenia w Programie będzie równoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Programie.
 2. Na formularzu rejestracyjnym Uczestnik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych innych niż realizacja programu. Wyrażenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne i nie jest warunkiem uczestnictwa w Programie.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Organizator: Centrum Usługowo-Handlowe Budownictwa RAMPA Sp. z o.o., z siedzibą w 41-407 Imielin, ul. Józefa Hallera 64. Kontakt do Administratora: rodo@rampa-imielin.pl; tel. 32 2255543. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Uczestnicy mogą poprawiać lub aktualizować podane dane osobowe w każdym czasie. Organizator informuje, że niedokonanie aktualizacji danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych lub nieścisłych może uniemożliwiać odszukanie Uczestnika i kontakt z nim, w tym wydanie nagród, mimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.
 4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty przetwarzające, które wspierają Administratora w jego działalności oraz w obsłudze niniejszego Programu na podstawie umowy powierzenia oraz podmioty lub organy upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do momentu zakończenia Programu lub cofnięcia zgody na to przetwarzanie.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Organizator może, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2, wprowadzić w Regulaminie zmiany z ważnej przyczyny, jaką jest:
  a) wyjaśnienie niejasności Regulaminu;
  b) usprawnienie funkcjonowania Programu;
  c) zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu;
  d) wprowadzenie nowych możliwości zdobywania punktów;
  e) zmiana przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, powodująca konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie;
  f) orzeczenie sądu, decyzja administracyjna lub inny akt, wydany przez uprawnioną władzę publiczną, powodującą konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 2. Zmiany wprowadzone do Regulaminu stosownie do postanowienia § 9 ust. 1 powyżej nie mogą prowadzić do utraty praw nabytych przez Uczestników przed datą wejścia zmian w życie lub nakładać na Uczestników jakichkolwiek zobowiązań.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Programu.
 4. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.